Combination of Probiotics and Salvia miltiorrhiza Polysaccharide Alleviates Hepatic Steatosis via Gut Microbiota Modulation and Insulin Resistance Improvement in High Fat-Induced NAFLD Mice
Wei Wang (Wang W), Ai-Lei Xu (Xu AL), Zheng-Chao Li (Li ZC), Yi Li (Li Y), Shun-Fu Xu (Xu SF), Hua-Chao Sang (Sang HC), Fachao Zhi (Zhi F)
Diabetes Metab J. 2020;44(2):336-348.   Published online 2019 Dec 3     DOI: https://doi.org/10.4093/dmj.2019.0042
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Modulatory effects of polysaccharides from plants, marine algae and edible mushrooms on gut microbiota and related health benefits: A review
Henan Zhang, Fuchun Jiang, Jinsong Zhang, Wenhan Wang, Lin Li, Jingkun Yan
International Journal of Biological Macromolecules.2022; 204: 169.     CrossRef
Hepatoprotective mechanism of Silybum marianum on nonalcoholic fatty liver disease based on network pharmacology and experimental verification
Guoyan Jiang, Chunhong Sun, Xiaodong Wang, Jie Mei, Chen Li, Honghong Zhan, Yixuan Liao, Yongjun Zhu, Jingxin Mao
Bioengineered.2022; 13(3): 5216.     CrossRef
Gut Microbiome in Non-Alcoholic Fatty Liver Disease: From Mechanisms to Therapeutic Role
Haripriya Gupta, Byeong-Hyun Min, Raja Ganesan, Yoseph Asmelash Gebru, Satya Priya Sharma, Eunju Park, Sung-Min Won, Jin-Ju Jeong, Su-Been Lee, Min-Gi Cha, Goo-Hyun Kwon, Min-Kyo Jeong, Ji-Ye Hyun, Jung-A. Eom, Hee-Jin Park, Sang-Jun Yoon, Mi-Ran Choi, Do
Biomedicines.2022; 10(3): 550.     CrossRef
Efficacy and Safety of Probiotics Combined With Traditional Chinese Medicine for Ulcerative Colitis: A Systematic Review and Meta-Analysis
Yu Hu, Zhen Ye, Yingqi She, Linzhen Li, Mingquan Wu, Kaihua Qin, Yuzheng Li, Haiqing He, Zhipeng Hu, Maoyi Yang, Fating Lu, Qiaobo Ye
Frontiers in Pharmacology.2022;[Epub]     CrossRef
Hepatoprotection of Probiotics Against Non-Alcoholic Fatty Liver Disease in vivo: A Systematic Review
Faezah Sabirin, Siong Meng Lim, Chin Fen Neoh, Kalavathy Ramasamy
Frontiers in Nutrition.2022;[Epub]     CrossRef
Salvia miltiorrhiza Bge. (Danshen) in the Treating Non-alcoholic Fatty Liver Disease Based on the Regulator of Metabolic Targets
Jie Liu, Yun Shi, Daiyin Peng, Lei Wang, Nianjun Yu, Guokai Wang, Weidong Chen
Frontiers in Cardiovascular Medicine.2022;[Epub]     CrossRef
The Regulatory Roles of Polysaccharides and Ferroptosis-Related Phytochemicals in Liver Diseases
Yijing Ren, Siyue Li, Zixuan Song, Qiuping Luo, Yingying Zhang, Hao Wang
Nutrients.2022; 14(11): 2303.     CrossRef
Suppression of obesity and inflammation by polysaccharide from sporoderm-broken spore of Ganoderma lucidum via gut microbiota regulation
Tingting Sang, Chengjie Guo, Dandan Guo, Jianjun Wu, Yujie Wang, Ying Wang, Jiajun Chen, Chaojie Chen, Kaikai Wu, Kun Na, Kang Li, Liu Fang, Cuiling Guo, Xingya Wang
Carbohydrate Polymers.2021; 256: 117594.     CrossRef
Annual review of LSD1/KDM1A inhibitors in 2020
Dong-Jun Fu, Jun Li, Bin Yu
European Journal of Medicinal Chemistry.2021; 214: 113254.     CrossRef
Diet-Regulating Microbiota and Host Immune System in Liver Disease
Jung A Eom, Goo Hyun Kwon, Na Yeon Kim, Eun Ju Park, Sung Min Won, Jin Ju Jeong, Ganesan Raja, Haripriya Gupta, Yoseph Asmelash Gebru, Satyapriya Sharma, Ye Rin Choi, Hyeong Seop Kim, Sang Jun Yoon, Ji Ye Hyun, Min Kyo Jeong, Hee Jin Park, Byeong Hyun Min
International Journal of Molecular Sciences.2021; 22(12): 6326.     CrossRef
Intestinal dysbiosis in nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD): focusing on the gut–liver axis
Hui Han, Yi Jiang, Mengyu Wang, Mebratu Melaku, Lei Liu, Yong Zhao, Nadia Everaert, Bao Yi, Hongfu Zhang
Critical Reviews in Food Science and Nutrition.2021; : 1.     CrossRef
Lactobacillus johnsonii BS15 combined with abdominal massage on intestinal permeability in rats with nonalcoholic fatty liver and cell biofilm repair
Wei Zhang, Huanan Li, Na Zhao, Xiongfei Luo, Siwen Liu, an Bao, Yingying Chen, Haiteng Wang, Junshi Wang, Jingui Wang
Bioengineered.2021; 12(1): 6354.     CrossRef
Effects and Mechanisms of Probiotics, Prebiotics, Synbiotics, and Postbiotics on Metabolic Diseases Targeting Gut Microbiota: A Narrative Review
Hang-Yu Li, Dan-Dan Zhou, Ren-You Gan, Si-Yu Huang, Cai-Ning Zhao, Ao Shang, Xiao-Yu Xu, Hua-Bin Li
Nutrients.2021; 13(9): 3211.     CrossRef
Correlation Analysis of Huayu Tongmai Decoction Intervention and Prognosis Indexes of Patients with Carotid Atherosclerosis
Guangqing Cheng, Xiaoni Yan, Fengmeng Wang, Chao Chen, Muhammad Wasim Khan
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.2021; 2021: 1.     CrossRef
Targeting the gut microbiota by Asian and Western dietary constituents: a new avenue for diabetes
Abdul Rahman Conteh, Ruixue Huang
Toxicology Research.2020; 9(4): 569.     CrossRef
MiR-455 targeting SOCS3 improve liver lipid disorders in diabetic mice
Shu Fang, Jie Feng, Hongbin Zhang, Ping Li, Yudan Zhang, Yanmei Zeng, Yingying Cai, Xiaochun Lin, Yaoming Xue, Meiping Guan
Adipocyte.2020; 9(1): 179.     CrossRef
Chinese Medicinal Herbs Targeting the Gut–Liver Axis and Adipose Tissue–Liver Axis for Non-Alcoholic Fatty Liver Disease Treatments: The Ancient Wisdom and Modern Science
Shuwei Zhang, Yui-Tung Wong, Ka-Yu Tang, Hiu-Yee Kwan, Tao Su
Frontiers in Endocrinology.2020;[Epub]     CrossRef
PROBİYOTİKLERİN KOLON MİKROBİYOTASINA ETKİLERİ: GÜNCEL ÇALIŞMALAR
Çağlar GÖKIRMAKLI, Zeynep SEYDİM
JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY AND STRATEGIC HEALTH RESEARCH.2020;[Epub]     CrossRef