Combination of Probiotics and Salvia miltiorrhiza Polysaccharide Alleviates Hepatic Steatosis via Gut Microbiota Modulation and Insulin Resistance Improvement in High Fat-Induced NAFLD Mice
Wei Wang (Wang W), Ai-Lei Xu (Xu AL), Zheng-Chao Li (Li ZC), Yi Li (Li Y), Shun-Fu Xu (Xu SF), Hua-Chao Sang (Sang HC), Fachao Zhi (Zhi F)
Diabetes Metab J. 2020;44(2):336-348.   Published online 2019 Dec 3     DOI: https://doi.org/10.4093/dmj.2019.0042
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Suppression of obesity and inflammation by polysaccharide from sporoderm-broken spore of Ganoderma lucidum via gut microbiota regulation
Tingting Sang, Chengjie Guo, Dandan Guo, Jianjun Wu, Yujie Wang, Ying Wang, Jiajun Chen, Chaojie Chen, Kaikai Wu, Kun Na, Kang Li, Liu Fang, Cuiling Guo, Xingya Wang
Carbohydrate Polymers.2021; 256: 117594.     CrossRef
Annual review of LSD1/KDM1A inhibitors in 2020
Dong-Jun Fu, Jun Li, Bin Yu
European Journal of Medicinal Chemistry.2021; 214: 113254.     CrossRef
Targeting the gut microbiota by Asian and Western dietary constituents: a new avenue for diabetes
Abdul Rahman Conteh, Ruixue Huang
Toxicology Research.2020; 9(4): 569.     CrossRef
MiR-455 targeting SOCS3 improve liver lipid disorders in diabetic mice
Shu Fang, Jie Feng, Hongbin Zhang, Ping Li, Yudan Zhang, Yanmei Zeng, Yingying Cai, Xiaochun Lin, Yaoming Xue, Meiping Guan
Adipocyte.2020; 9(1): 179.     CrossRef
Chinese Medicinal Herbs Targeting the Gut–Liver Axis and Adipose Tissue–Liver Axis for Non-Alcoholic Fatty Liver Disease Treatments: The Ancient Wisdom and Modern Science
Shuwei Zhang, Yui-Tung Wong, Ka-Yu Tang, Hiu-Yee Kwan, Tao Su
Frontiers in Endocrinology.2020;[Epub]     CrossRef
PROBİYOTİKLERİN KOLON MİKROBİYOTASINA ETKİLERİ: GÜNCEL ÇALIŞMALAR
Çağlar GÖKIRMAKLI, Zeynep SEYDİM
JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY AND STRATEGIC HEALTH RESEARCH.2020;[Epub]     CrossRef