Assessment of Insulin Secretion and Insulin Resistance in Human
So Young Park, Jean-Fran├žois Gautier, Suk Chon
Diabetes Metab J. 2021;45(5):641-654.   Published online 2021 Sep 30     DOI: https://doi.org/10.4093/dmj.2021.0220
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Honokiol improves endothelial function in type 2 diabetic rats via alleviating oxidative stress and insulin resistance
An He, Huilin Yu, Yu Hu, Huiling Chen, Xiang Li, Jian Shen, Rongjuan Zhuang, Yi Chen, Bryan Richard Sasmita, Minghao Luo, Dingyi Lv
Biochemical and Biophysical Research Communications.2022; 600: 109.     CrossRef
Relationship of Vitamin A and Thyroid Function in Individuals With Obesity and After Laparoscopic Sleeve Gastrectomy
Bingwei Ma, Peng Yang, Jingyang Gao, Lei Du, Chunjun Sheng, Taofeek Usman, Xingchun Wang, Shen Qu
Frontiers in Nutrition.2022;[Epub]     CrossRef
Efficacy of Personalized Diabetes Self-Care Using an Electronic Medical Record-Integrated Mobile Application in Patients with Type 2 Diabetes: A Six-Month Randomized Controlled Trial (Preprint)
Eun Young Lee, Seon-Ah Cha, Jae-Seung Yun, Sun-Young Lim, Jin-Hee Lee, Yu-Bae Ahn, Kun-Ho Yoon, Min Kyung Hyun, Seung-Hyun Ko
Journal of Medical Internet Research.2022;[Epub]     CrossRef
Acyclovir alleviates insulin resistance via activating PKM1 in diabetic mice
Zhuozhou Hu, Jing Zhou, Liang Han, Xiangxiang Li, Chun Li, Tongyu Wu, Jingjing Liu, Wenyang Zhao, Jia Kang, Xinping Chen
Life Sciences.2022; 304: 120725.     CrossRef