Sulforaphane Ameliorates Diabetes-Induced Renal Fibrosis through Epigenetic Up-Regulation of BMP-7
Lili Kong, Hongyue Wang, Chenhao Li, Huiyan Cheng, Yan Cui, Li Liu, Ying Zhao
Diabetes Metab J. 2021;45(6):909-920.   Published online 2021 Jun 4     DOI: https://doi.org/10.4093/dmj.2020.0168
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Defining therapeutic targets for renal fibrosis: Exploiting the biology of pathogenesis
Hao Yan, Jiangxin Xu, Zhifei Xu, Bo Yang, Peihua Luo, Qiaojun He
Biomedicine & Pharmacotherapy.2021; 143: 112115.     CrossRef