Search

  • HOME
  • Search
Original Articles
Type 1 Diabetes
Association between Metabolic Syndrome and Microvascular Complications in Chinese Adults with Type 1 Diabetes Mellitus
Qianwen Huang, Daizhi Yang, Hongrong Deng, Hua Liang, Xueying Zheng, Jinhua Yan, Wen Xu, Xiangwen Liu, Bin Yao, Sihui Luo, Jianping Weng
Received September 28, 2020   Accepted February 25, 2021   Published online August 31, 2021   
DOI: https://doi.org/10.4093/dmj.2020.0240    [Epub ahead of print]
Basic Research
2557
Sulforaphane Ameliorates Diabetes-Induced Renal Fibrosis through Epigenetic Up-Regulation of BMP-7
Lili Kong, Hongyue Wang, Chenhao Li, Huiyan Cheng, Yan Cui, Li Liu, Ying Zhao
Diabetes Metab J. 2021;45(6):909-920.   Published online June 4, 2021
Complications
2548
Screening Tools Based on Nomogram for Diabetic Kidney Diseases in Chinese Type 2 Diabetes Mellitus Patients
Ganyi Wang, Biyao Wang, Gaoxing Qiao, Hao Lou, Fei Xu, Zhan Chen, Shiwei Chen
Diabetes Metab J. 2021;45(5):708-718.   Published online April 13, 2021
2536
Associations of Plasma Glucagon Levels with Estimated Glomerular Filtration Rate, Albuminuria and Diabetic Kidney Disease in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus
Hua-Xing Huang, Liang-Lan Shen, Hai-Yan Huang, Li-Hua Zhao, Feng Xu, Dong-Mei Zhang, Xiu-Lin Zhang, Tong Chen, Xue-Qin Wang, Yan Xie, Jian-Bin Su
Diabetes Metab J. 2021;45(6):868-879.   Published online March 23, 2021
2517
Association of Urinary N-Acetyl-β-D-Glucosaminidase with Cardiovascular Autonomic Neuropathy in Type 1 Diabetes Mellitus without Nephropathy
Min Sun Choi, Ji Eun Jun, Sung Woon Park, Jee Hee Yoo, Jiyeon Ahn, Gyuri Kim, Sang-Man Jin, Kyu Yeon Hur, Moon-Kyu Lee, Jae Hyeon Kim
Diabetes Metab J. 2021;45(3):349-357.   Published online February 2, 2021
Reviews
2512
Treatment of Diabetic Kidney Disease: Current and Future
Tomotaka Yamazaki, Imari Mimura, Tetsuhiro Tanaka, Masaomi Nangaku
Diabetes Metab J. 2021;45(1):11-26.   Published online January 22, 2021
Original Articles
Type 1 Diabetes
1755
Age at Diagnosis and the Risk of Diabetic Nephropathy in Young Patients with Type 1 Diabetes Mellitus
Jong Ha Baek, Woo Je Lee, Byung-Wan Lee, Soo Kyoung Kim, Gyuri Kim, Sang-Man Jin, Jae Hyeon Kim
Diabetes Metab J. 2021;45(1):46-54.   Published online July 10, 2020
Complications
1775
Serum Levels of Adipocyte Fatty Acid-Binding Protein Are Associated with Rapid Renal Function Decline in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus and Preserved Renal Function
Da Hea Seo, Moonsuk Nam, Mihye Jung, Young Ju Suh, Seong Hee Ahn, Seongbin Hong, So Hun Kim
Diabetes Metab J. 2020;44(6):875-886.   Published online July 10, 2020
1736
Therapeutic Effects of Fibroblast Growth Factor-21 on Diabetic Nephropathy and the Possible Mechanism in Type 1 Diabetes Mellitus Mice
Wenya Weng, Tingwen Ge, Yi Wang, Lulu He, Tinghao Liu, Wanning Wang, Zongyu Zheng, Lechu Yu, Chi Zhang, Xuemian Lu
Diabetes Metab J. 2020;44(4):566-580.   Published online May 15, 2020
Basic Research
1737
Inhibition of Ceramide Accumulation in Podocytes by Myriocin Prevents Diabetic Nephropathy
Chang-Yun Woo, Ji Yeon Baek, Ah-Ram Kim, Chung Hwan Hong, Ji Eun Yoon, Hyoun Sik Kim, Hyun Ju Yoo, Tae-Sik Park, Ranjan Kc, Ki-Up Lee, Eun Hee Koh
Diabetes Metab J. 2020;44(4):581-591.   Published online November 4, 2019
Complications
Presence of Carotid Plaque Is Associated with Rapid Renal Function Decline in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus and Normal Renal Function
Da Hea Seo, So Hun Kim, Joon Ho Song, Seongbin Hong, Young Ju Suh, Seong Hee Ahn, Jeong-Taek Woo, Sei Hyun Baik, Yongsoo Park, Kwan Woo Lee, Young Seol Kim, Moonsuk Nam
Diabetes Metab J. 2019;43(6):840-853.   Published online March 12, 2019
Brief Reports
Effect of Empagliflozin, a Selective Sodium-Glucose Cotransporter 2 Inhibitor, on Kidney and Peripheral Nerves in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats
Kyung Ae Lee, Heung Yong Jin, Na Young Lee, Yu Ji Kim, Tae Sun Park
Diabetes Metab J. 2018;42(4):338-342.   Published online April 25, 2018
Original Articles
Risk Factors for the Development and Progression of Diabetic Kidney Disease in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus and Advanced Diabetic Retinopathy
Kyung-Jin Yun, Hye Ji Kim, Mee Kyoung Kim, Hyuk-Sang Kwon, Ki-Hyun Baek, Young Jung Roh, Ki-Ho Song
Diabetes Metab J. 2016;40(6):473-481.   Published online September 20, 2016
Serum Ceruloplasmin Level as a Predictor for the Progression of Diabetic Nephropathy in Korean Men with Type 2 Diabetes Mellitus
Min Jung Lee, Chang Hee Jung, Yu Mi Kang, Jung Eun Jang, Jaechan Leem, Joong-Yeol Park, Woo Je Lee
Diabetes Metab J. 2015;39(3):230-239.   Published online April 22, 2015
Reviews
Diabetic Kidney Disease: From Epidemiology to Clinical Perspectives
Cheol Whee Park
Diabetes Metab J. 2014;38(4):252-260.   Published online August 20, 2014

Diabetes &
Metabolism
Journal

Print ISSN: 2233-6079
Online ISSN: 2233-6087ABOUT
BROWSE ARTICLES
FOR CONTRIBUTORS
Editorial Office
101-2104, Lotte Castle President, 109 Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul 04146, Korea​
Tel: +82-2-714-9064    Fax: +82-2-714-9084    E-mail: diabetes@kams.or.kr                

Copyright © 2022 by Korean Diabetes Association.

Developed in M2PI

Close layer